+389 2 3113 059
enmk

Листа на проекти

 

 

 

  ИМЕ НА ПРОЕКТОТ КРАТОК ОПИС ПЕРИОДП ДОНАТОР БУЏЕТ  ПУБЛИКАЦИЈА
„Зајакнување на механизмите на независното судство во Република Македонија“ Квалитативна анализа на механизмите и инструментите за независно судство, дискусии со судиите и изработена студија на политики 30 април, 2012-

31 јануари, 2013

“THINK AND LINK” – Regional Policy Program 14.270 евра

Студијата на политики

„Етничка и родова вклученост во ЛГБТИ движењето во Република Македонија“

 

Јакнење на капацитетите на ЛГБТИ движењето во Македонија особено во „невидливите“ групи во ЛГБТИ заедницата како: лезбејките, трансродовите лица и геј луѓето од другите етнички заедници. 1 септември , 2012-

31 декември, 2013

Амбасада на Кралството Холандија во Република Македонија 1.487.923 денари Студијата на политики

 

 

„Зајакнување на капацитетите кон ефективни политики за родова еднаквост во Македонија” Зајакнување на капацитетите на претставниците на локалната самоуправа за вклучување на родовите проблеми во нивните документи, политики и активности. 18 октомври, 2012 –

17 декември, 2013

UN Women 2.872.800 денари Студијата на политики
Институционален грант Институционален грант 1 декември, 2012-

30 ноември, 2013

Foundation Open Society Institute (FOSI) 50.000 долари Студија на политики „Чиј е Александар Велики: прашање

на кое се потпира проширувањето на ЕУ

достапна (само на англиски јазик)

Институционален грант Институционален грант 1 јануари, 2013-

31 декември, 2013

Швајцарска агенција за развој и соработка – ЦИРА

Програма: Civica Mobilitas

59.000 долари Студија “Abandoning Ethnicity-Centered Discourse in the

Government Political Rhetoric and in Institutional Policy Making

(само на англиски јазик) достапнa на:

Проектот Скопје 2014 и неговите ефекти врз перцепцијата на граѓаните на Скопје за македонскиот идентитет Споредување на  наративот на државата со наративот на граѓаните на Скопје за македонскиот идентитет со цел да открие дали едниот соодветствува со другиот. 1 март, 2013-

31 јули, 2013

Фондација Фридрих Еберт (ФЕС)

 

4.770 евра Студија на политики
Студии за родот во медиумите во Македонија во 2012/2013 година Анализа на постоечките и третирањето на родовите проблеми во информативните програми и вестите и анализа на прикажувањето на мажите и жените во програмските содржини. 1 септември, 2013-

31 декември, 2013

Нарачана студија (од Совет за радиодифузија на Република Македонија) 115.000 денари Двете анализи се достапни на следните линкови:

Линк 1 / Линк 2

Електронско списание „Идентитети“ Меѓународно списание за политика, род и култура  8 октомври, 2013 Министерство за култура на РМ 40.000 денари ИДЕНТИТЕТИ
Институционален грант Институционален грант 1 декември 2013, 30 ноември 2015

 

Foundation Open Society Institute (FOSI) 80.000 долари

Студија „Хиперрегулацијата како средство на контрола врз медиумската и академската слобода

Студијата “Solutions for the Macedonian Political Crisis after the Resignation of Ministers in the Cabinet:

Seen from the Perspective of the Civic Movement” (само на англиски јазик)

Студија “The Uses and Abuses of Neoliberalism and Technocracy in the Post-totalitarian Regimes in Eastern Europe:

The Case of Macedonia” (само на англиски јазик), достапна на:

Глобите во македонското законодавство во периодот 1995-2014 година

Студија “Legalizing Restrictions of the Freedom of the Press” (само на англиски јазик)

Градење на алијанси за слободно новинарство и демократско општество Отворање на поширока општествена дебата за важноста на медиумската слобода и новинарската независност. 1 јануари,2014-

30 јуни, 2014

УСАИД – Фондација Отворено општество Македонија 22.355 долари Зборник „Збор и слобода
Справување со кризата и зајакнување на левицата во Македонија Јакнење на македонската левица.

 

1 јануари 2014

– 31 декември 2014

 

Канцеларија за Југоисточна Европа -Роза Луксембург Стифтунг

 

45.340 евра Школа за политика и критика 2014

Списание „Идентитети“

Официјалната употреба на јазиците во општините во Република Македонија Преиспитување на постоечките практики при употребата на официјалните јазици во одредени општини и нивното влијание врз меѓуетничките односи. 3 март, 2014-

30 септември, 2014

Канцеларијата на Високиот комесар за национални малцинства ОБСЕ

 

21.360 евра Извештајот е достапен само во печатена форма.
The Independent Context Watch 2014 Анализа на општите случувања и проблеми во областа на: демократско владеење и децентрализација, закони и граѓанско општество. 1 јуни 2014 –

30 септември 2014

Швајцарска агенција за развој и соработка 1.811.660 денари Студија на политики:  не е достапна
Промовирање на социјално и финансиско образование кај децата Развивање на курикулум за финансиско и социјално образование кај децата во основните училишта. 1 јули 2014 –

7 август 2015

 

УНИЦЕФ 73.133 долари
Студија на случај „Македонија“ Собирање на податоци, анализа, методологија за општествено-политичката динамика во Македонија 20 ноември 2014 –

20 јануари 2015

Нарачана студија

 

(од Swisspeace)

2.100 франци Брошурата е достапна само на англиски јазик на следниов линк
Зголемување на транспарентноста и подобрување на владеењето на правото преку следење и известување за прекршувањето на човековите права во Република Македонија Истражувањето за информираноста

на граѓаните за човековите права и за механизмите за заштита при нивно прекршување.

18 декември 2014 –

15 јануари, 2015

Нарачана студија (од Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија)

 

3.260 долари

 

Истражувањето е достапно на следниов линк
Nationless Отворање простор за уметничка интервенција, обмислување и преобмислување на проблемот со национализмот. 1 јануари,  2015 –

31 декември, 2015

Balkan Arts and Culture Fund 22.000 евра Публикацијата е достапна на следниов линк

 

Анализа на политиките и законите кои влијаат на слободата на изразување Анализа на политиките и законите кои влијаат на слободата на изразување 1 јануари,  2015 –

30 јуни, 2016

УСАИД – Фондација Отворено општество Македонија  39.730 долари Студија „Слобода на изразување, здружување и претприемништво

во заробена држава: Македонија во 2015

 

 

Политички активности за изградба на левичарска платформа во Македонија

 

Овозможување на процес на блиска соработка со левичарски активисти преку воспоставување широка коалиција 1 јануари,  2015 –

31 декември 2015

Канцеларија за Југоисточна Европа -Роза Луксембург Стифтунг

 

43.200 евра Школа за политика и критика 2015

Списание „Идентитети“

The Independent Context Watch 2015 Анализа на општите случувања и проблеми во областа на: демократско владеење и децентрализација, закони и граѓанско општество. 26 февруари, 2015 – 30 септември, 2015 Швајцарска агенција за развој и соработка 2.306.800 денари Студија на политики:  не е достапна

 

Истражување за родовата еднаквост во Полошкиот регион како дел од проектот „Меѓугранична еднаквост и родова интеграција“

 

Зајакнување на локалните организации за унапредување на родовата еднаквост, зајакнување на капацитетите на локалните женски организации, техничка поддршка на нивната мониторинг улога, како и подобро медиумско покривање. април 2015 /

февруари 2016

Нарачана студија (од Акција Здруженска, поддржана од ЕУ) 600.000 денари Истражувањето е достапно на:

http://zdruzenska.org.mk/истражување-состојбите-со-родовата/

 

Граѓанските организации во промоција и застапување на правото на слобода на изразување и здружување Јакнење на  капацитетите на граѓанските организации за промовирање, заштита и застапување на слободата на здружување и изразување.

 

1 август, 2015

31 јануари, 2017

 

Швајцарска агенција за развој и соработка

 

Програма:

Цивика Мобилитас

 

1.790.000денари

 

Прирачник за застапување засновано на податоци

Национална анкета за граѓански активизам

Грант за организациски развој Грант за организациски развој 1 декември, 2015 –  30 ноември, 2017 Think Thank Fund/OSI Budapest 137.784 долари Студија „Медиумските политики и уредничката (не) слобода

Есејот

The Specifity of the Macedonian Example of ‘State Capture’:

Ruminations Following the Second Priebe Report” (само на англиски јазик)

 

Студијата “The Urgency of the UBK Related Reforms” (само на англиски јазик)

 

Студија “Towards a Solution for the Political Crisis in Macedonia” (само на англиски јазик)

 

Policy Memo on the Release of the EU Progress Report on Macedonia of November 2015

(само на англиски јазик)

Одговарајќи на предизвиците на социјалистичката стратегија и дискурсот во Македонија Јакнење на капацитетите и активистичките/политички мрежи кон одржлива стратегија во Македонија и регионот на ЈИЕ

 

 

1 јануари,  2016 – 31 декември, 2016 Канцеларија за Југоисточна Европа -Роза Луксембург Стифтунг 44.950 евра Школа за политика и критика 2016

Списание „Идентитети“

Студијата „Вистинската цена на евтината работна сила

Промена во класите и националните идентитети во Македонија од 1980 година Истражување на смените и трансформациите во македонското општество од 1980 година па наваму за општествената класа, трудот, родот и националниот идентитет. 1 јануари,  2016 –

31 декември, 2016

Министерство за образование и наука на РМ (билатерална соработка со Австрија) 597.000 денари
Демаскирање на заробената држава во Македонија: „Илибералната демократија е легална“

 

Голема кампања заснована на податоци составена од: визуелизации, презентации, фактоиди и лични приказни за практикувањето на заробената држава. 1 мај, 2016

30 април, 2017

National Endowment for Democracy 45.000 долари Специјално дизајнирана веб страница достапна на:

http://www.zarobenadrzava.net/

The Independent Context Watch 2016 Анализа на општите случувања и проблеми во областа на: демократско владеење и децентрализација, закони и граѓанско општество. 1 јуни 2016 –

10 октомври 2016

 

Швајцарска агенција за развој и соработка 2.184.800 денари Студија на политики:  не е достапна

 

The Independent Context Watch 2016 Подобрување во инкорпорирање на социјалната инклузија

 

10 октомври, 2016 –

4 ноември, 2016

Швајцарска агенција за развој и соработка 144.000 денари Студија на политики:  не е достапна

 

Лектура Лекторирање на прирачници и упатства поврзани со насилство на родова основа. 1 ноември, 2016 – 10 декември, 2016 Нарачана студија

(од УНФПА)

6.600 долари
Отворање нов потенцијал за левицата во Македонија Политичко и теоретско зајакнување на левичарските групи и организации во Македонија.

 

1 јануари 2017 –

31 декември, 2017

Канцеларија за Југоисточна Европа -Роза Луксембург Стифтунг

 

35.000 евра Школа за политика и критика 2017

Списание „Идентитети“

“Whose Revolution?”

Иницијатива за уредничка слобода: Нови политики и застапување засновано на податоци Нови политики и застапување засновано на податоци за уредничката слобода 1 февруари, 2017 –

1 февруари, 2019

Делегација на ЕУ – ИПА 261.240 евра Документот РИА достапен на следниов линк

 

 

Еразмус + Мобилност на професори во партнерски земји 1 февруари,  2017 –

31 Мај, 2018

 

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност, KA 107

1.650 евра
Еразмус + Мобилност на студенти и професори во партнерски земји 1 јуни, 2017

30 септември, 2018

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност, KA 103 31.200 евра
Дискусии за реформските приоритети во овозможувањето на „одзаробување“ на државните институции Дискусии за обврските на Собранието на РМ произлезени од Итните реформски приоритети

 

1 јули, 2017 –

30 јуни, 2018

National Endowment for Democracy  45.000 долари Активен проект
Студии за родот во медиумите во Македонија за 2017 година Анализа на постоечките и третирањето на родовите проблеми во информативните програми и рекламите и анализа на прикажувањето на мажите и жените во програмските содржини. 30 октомври, 2017

15 декември, 2017

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 300.000 денари Активен проект