CULTURE   SOCIETY  POLITICS  POLICY  THEORY

Download .pdf documents

Donors

Partner Institutions

News

  • ТЕКОВНИ ИСТРАЖУВАЊА

    Тековните редовни истражувања на институтот (ноември 2013- декември 2015) сочинуваат меѓудисциплинарен повеќегодишен во подрачјата на родовите студии, студиите на културата и студиите на политиките.