+389 2 3113 059
enmk

Советодавен одбор

Советодавен одбор

ИОХН-Скопје како истражувачка, непрофитна тинк-танк организација, со цел да го подобри своето работење во областа на анализа на политики, од оваа година воведува Советодавен одбор. Особена чест ни е да соопштиме дека членови на првиот состав на Советодавниот одбор на Институот се: Бесим Небиу, Андреас Ернст, Уранија Пировска, Албулена Карага и Васко Лазаревски.

Instituti i shkencave shoqërore dhe humane – Shkup si think-tank organizatë jofitimprurëse dhe hulumtuese, me qëllim që ta përmirësojë punën e vet në fushën e analizave të politikave, nga ky vit vendos që në strukturën e tij të ketë Bordin këshillues. Kemi nderin e veçantë të kumtojmë që anëtarët e Bordit këshillues të Institutit janë: Besim Nebiu, Andreas Ernst, Uranija Pirovska, Albulena Karaga dhe Vasko Lazarevski

Leave a Reply