+389 2 3113 059

Invitation for Panel Discussion / Ftesë për panel dikutim / Покана за панел дискусија

Invitation for Panel Discussion / Ftesë për panel dikutim / Покана за панел дискусија

It is a great honor to invite you on panel discussion organized by Institute of Social Sciences and Humanities, Skopje on topic: “Transitional justice as a way of normalization and democratization in a post-authoritarian society”.

Participants that will take part in the discussion are: Gordan Georgiev, Xhabir Deralla, Harald Shenker and Katerina Kolozova (Moderator).

The aim of the event is to re-examine the existent methods of transitional justice and their necessary adaptations to Macedonian context. According to the initial assumptions of the transitional justice methods, as elaborated in the UN manuals, after the change of an authoritarian regime with a system that strives towards democratization, the road towards a legal state develops through the process of national re-conciliation. The process implies reducing the polarization of public speech, but also the non-court resolutions of traumatic experiences which in normal circumstances would be undertaken by the legal state. The initial assumption underlying transitional justice is that the judicial system in a society traumatized by corrupted institutions, has neither absorption capacity nor a professional capacity or integrity to “share justice” adequately. Therefore, the basic instruments of the transitional justice model are the committees of truth and re-conciliation, gradual and (rarely) full amnesty and court verdicts for felonies too great to be legally sanctioned by other forms of transitional justice.

The discussion will take place on December 10 (Monday) at 10.00 at Hotel Solun, Skopje.

——————

E kemi nderin që t’u ftojmë në panel diskutimin të organizuar nga ana e Institutit për shkenca shoqërore dhe humaniste – Shkup, në temën: „Drejtësia tranzituese si rruga e normalizimit dhe demokracisë të shoqërive post-autoritare“.

Në diskusionin do të marin pjesë: Gordan Georgiev, Xhabir Deralla, Harald Shenker dhe Katerina Kolozova (Moderatore).

Qëllimi i ngjarjes është rishikimi i metodave ekzistuese të së drejtës tranzituese dhe adaptimeve të tyre të domosdoshme në kontekstin e Maqedonisë. Sipas supozimeve pikënisëse të metodave të së drejtës tranzituese ashtu siç janë të elaboruara në doracaqet e Kombeve të bashkuara mbas ndërimit të një organizimi autoritar me qeveri e cila tenton përkah demokracia, rruga për shtetin e të së drejtës çon përmes një lloji pajtimi kombëtar. Ky proqes redukohet në zbogëlimin e polarizimit të fjalimit publik, por dhe i zgjidhjeve jogjyqësore të eksperiencave traumatike të cilat në kushte normale do ti kishte zgjidhur shteti i drejtë. Drejtësia tranzituese pikënisë nga supozimi se një shoqëri e traumatizuar të institucioneve të kompromituara, sistemi gjyqësor në vete nuk ka kapacitet për apsorpcion as kapacitet profesional dhe integritet respektivisht të “shpërndajë drejtësi”. Prandaj, drejtohet përkah mjetet të komisionit të së vëretës dhe pajtimit, amnestia e shkallëzuar apo (rrallë) e tërësishme dhe zgjidhjet të gjyqit për krime të cilat janë të mëdha që të munden të sankcionohen në mënyrë të drejtë në drejtim të formave të tjera të së drejtës tranzituese.

Panel diskutimi do të mbahet në 10 dhjetor (E hënë) në ora 10.00 në Hotel Sollun, Shkup.

——————

Чест ни е да поканиме на панел дискусијата организирана од страна на Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје на тема: „Транзициската правда како пат на нормализација и демократизација на пост-авторитарното општество“.

На дискусијата ќе земат учество: Гордан Георгиев, Џабир Дерала, Харалд Шенкер и Катерина Колозова (Модератор).

Целта на настанот е да ги преиспита постоечките методи на транзициската правда и нивните нужни прилагодувања на македонскиот контекст. Според појдовните претпоставки на методите на транзициската правда, онака како што се елаборирани во прирачниците Обединетите нации, после смена на едно авторитарно уредување со власт која тежнее кон демократизација, патот кон правната држава оди преку еден вид национално помирување. Овој процес се сведува на намалување на поларизацијата на јавниот говор, но и на несудски разрешници на трауматски искуства кои во нормални услови би ги решавала правната држава. Транзициската правда поаѓа од претпоставката дека во едно трауматизирано општество на компромитирани институциите, судскиот систем сам по себе нема ниту капацитет на апсорпција ниту професионален капацитет и интегритет соодветно да „подели правда.“ Затоа, се прибегнува кон средства како комисии на вистина и помирување, скалеста или (ретко) потполна амнестија и судски разрешници за престапи кои се преголеми за да можат да бидат праведно санкционирани по пат на другите форми на транзициска правда.

Панел дискусијата ќе се одржи на 10 декември (понеделник) во 10.00 часот во Хотел Солун, Скопје.

Agenda  / Agjenda  / Агенда

Invitation for Panel Discussion  / Ftesë për panel dikutim  / Покана за панел дискусија