+389 2 3113 059

СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД НА ЕВРОПСКОТО ЗАКОНОДАВСТВО ВО ПОГЛЕД НА МЕДИУМСКИТЕ АУДИОВИЗУЕЛНИ УСЛУГИ

СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД НА ЕВРОПСКОТО ЗАКОНОДАВСТВО ВО ПОГЛЕД НА МЕДИУМСКИТЕ АУДИОВИЗУЕЛНИ УСЛУГИ

Табелата што ја гледате подолу е поткрепена со детални анализи според земја. Секако дека постојат специфичности за секоја национален контекст. Сепак, во поглед на некои основни вредности кога станува збор за законската регулација на медиумските слободи постојат карактеристки кои ги делат сите земји покриени со овој преглед освен Ирска и Унгарија чии закони се послични на македонскиот. Имено, во делот на програмските прашања ЕУ директивата налага регулација на реклами (што се повеќе економски правила на игра одошто програмски или идеолошки), заштита на малолетничка публика и сопственички права (интелектуална сопственост, on demand и слично) како и заштитата на европската продукција. Во потесна смисла на зборот, единствената одредба од Директивата што навлегува во содржините и пропишува некакво регулирање е онаа за промоција на европската аудиовизуелна продукција. Европските законодавства ја следат оваа насока и пропишуваат квоти за содржини од европко и национално производство но освен во ретки исклучоци никогаш не казнуваат за нејзино неисполнување туку предлагаат реструктурирање на програмата, нудат насоки, препораки и слично. Останатите програмски прашања воопшто не се предмет на казна, со исклучок на оние кои ги покрива ЕУ директивата и за кои рековме дека се повеќе од економски ред и редот на човековите и детски права одошто програмските политики во потесна смисла на зборот(рекламите, малолетничка публика, on demand и слично). Една од ретките земји која предвидува казни за непочитување на квотите за европска и национална продукција е Франција, која, сепак, допушта Регулаторното тело да просуди дали ќе одреди казна или насоки за реорганизирање на програмата на годишно (а не неделно) ниво. Накратко, не се навлегува во жанрови и во детални технички прописи кога станува збор за програмските прашања. За уредничката слобода во креирањето на програмата постојат во просек 2 глоби на ниво на сето европско законодавство покриено со досегашната анализа, а вкупниот број на глоби (во просек) е неколку пати помал од македонскиот.

 

 

Споредбен преглед на европското законодавство во поглед на медиумските аудиовизуелни услуги