+389 2 3113 059

Документи

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Рецензија – Љупчо Петковски

*

ОДЛУКА за постапување поврзано со COVID19

*

Основачки програмски заложби и мисија на Инстититот за општествени и хуманистички науки – Скопје

*

РЕШЕНИЕ за почеток со работа на студиските програми од втор циклус

*

*

Рецензија – Викторија Боровска

*

Рецензија – Сенка Анастасова

*

Рецензија – Ристо Карајков

*

Рецензија – Калина Лечевска

*

Рецензија – Здравко Савески

*

Рецензија – Александар Таковски

*

Решение за акредитација на студиската програма – Студии на политики (Двегодишни)

*

Решение за акредитација на студиската програма – Студии на политики (Едногодишни)

*

Решение за акредитација на студиската програма – Родови студии

*

*

*

РЕЦЕНЗИЈА – Александра Сарџоска

*

Правилник – За критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни и соработнички звања на Институтот за општествени и хуманистички науки -Скопје

*

РЕФЕРАТ за избор на виш научен соработник/вонреден професор

*

Записник бр.34

*

Рецензија – Виолета Михајловска

*

ИОХН-С Финансиски извештај 2016

*

Рецензија – Боби Гидиоски

*

Рецензија – Ирена Цветковиќ

*

Записник бр.31

*

Записник бр.30

*

Рецензија Ана Мукоска

*

Рецензија Даниела Андоновска

*

Запсник од 29 седница

*

Рецензија Катерина Пеповска

*

Рецензија Субајете Зенки

*

Рецензија Весна Алексовска

*

Рецензија Кристина Колозова – Антовиќ

*

Решение за акредитација на студиската програма – Студии на политики (едногодишни и двегодишни)

*

Рецензија – Ана Блажева

*

*П Р А В И Л Н И К ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ, ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА КРЕДИТИ (ЕКТС) И ПРЕМИНОТ ОД ЕДНА НА ДРУГА СТУДИСКА ПРОГРАМА, ОДНОСНО ОД ЕДНА НА ДРУГА ВИСОКО ОБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА

*

Изјава ЕРАЗМУС ЧАРТЕР

*

ЕРАЗМУС чартер на Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје

*

Рецензија – Бранимир Јовановиќ

*

Меморандум на разбирање

*

БИЛТЕН бр.16 / 2016

*

Рецензија Анета Пауноска

*

Рецензија Магдалена Аврамовска

*

Рецензија Касиопеа Наумоска

*

Одлука за закажување на јавна одбрана и комисија за одбрана на магистерски труд

*

Записник

*

БИЛТЕН бр.15 / 2014

*

РЕШЕНИЕ за почеток со работа на студиската програма по Студии на политиките од втор циклус едногодишни и двегодишни студии

*

ПРАВИЛНИК за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на ИОХН-С

*

РЕШЕНИЕ за исполнетост на условите за запишување во Регистарот на субјекти за вршење на научно – истражувачка дејност

*

СТАТУТ на Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје

*

Решение за акредитација на студиската програма – родови студии

*

Решение за акредитација на студиската програма – студии на културата

*

Решение за акредитација на студиската програма – студии на политики (двегодишни)

*

Решение за акредитација на студиската програма – студии на политики (едногодишни)