+389 2 3113 059
enmk

Деполаризација на јавниот дискурс: македонскиот „невидлив“ критериум за членство во ЕУ

Деполаризација на јавниот дискурс: македонскиот „невидлив“ критериум за членство во ЕУ

Ни претставува голема чест да ве поканиме на дебата – панел дискусија којашто ја организира Институтот за општествени и хуманистички науки- Скопје (ИОХН-С), на тема: Деполаризација на јавниот дискурс: македонскиот „невидлив“ критериум за членство во ЕУ

Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје (ИОХН-С) е непрофитна истражувачка организација за применети општествени и хуманистички науки посветена на повеќе-тематските студии на политиките. Има статус на научна установа во областите на општествените науки и хуманистиката доделен од Министерството за образование и наука на Република Македонија (Решение за работа бр. 30) Институтот е акредитиран да врши високообразовна дејност на ниво на магистерски студии).

Веќе втора година, ИОХН-С спроведува проектни активности во рамките на областите помирување, транзициска правда и деполаризација на јавниот дискурс. Во рамките на проектот, досега се реализирани повеќе дебати, консултативни средби, работилници и јавни настани со цел да се разбере, поддржи и поттикне процесот на деполаризација во македонското општество. Во активностите што ги спроведува ИОХН-С досега учествуваа повеќе од стотина пратеници, партиски претставници и претставници на партиските подмладоци, експерти и заинтересирани на темата (историчари, психолози, новинари, политиколози, правници). Исто така, Институтот има објавено повеќе анализи и студии на политики на горенаведените теми.

Во рамките на дебатата, воведно излагање на темата ќе има претседателот на Република Северна Македонија, д-р Стево Пендаровски. На панелот ќе земат учество и д-р Трајко Славевски, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, Ивана Туфегџиќ, пратеничка во Собранието на Република Северна Македонија, и Кристијан Кастања, експерт за Балканот и соработник во францускиот Сенат и д-р Катерина Колозова, професорка на Институтот за општествени и хуманистички науки од Скопје. Настанот ќе го модерира д-р Гордан Георгиев, раководител на проектот.

На дебатата се поканети претставници од граѓанскиот сектор, претставници на подмладоци на политичките партии, студенти на последните години на политички и правни науки, како и преставници на дипломатската заедница во РСМ и претставници на меѓународни организации кои работат во РСМ. Настанот е отворен за медиуми.

Обезбеден е симултан превод на македонски и албански јазик.

Дебатата ќе се одржи на 27-ми јуни, во 11 часот, во хотел Холидеј ин (сала Милениум 2).

Проектот што го спроведува ИОХН-С е поддржан од фондацијата National Endowment for Democracy (NED).

Со оглед на ограничениот број на места во салата, ве молиме да го потврдите вашето присуство на следниот е-маил: info@isshs.edu.mk или на 02 3113059, најдоцна до 13.00 во вторник 25-ти јуни.

__________________________________

E kemi nderin tu frojmë në panel – debatin të cilin e organizon Instituti i shkencave shoqërore dhe humanistike – Shkup (ISSHS) në temën: Depolarizimi i diskursit publik: kriteri i “padukshëm” maqedonas për antarsim në BE

Instituti i shkencave shoqërore dhe humanistike – Shkup (ISSHS) është shoqatë joprofitabile hulumtuese për shkenca humanistike dhe shoqërore të aplikuara e përkushtuar në një varg studimesh tematike të politikave. Ka statusin e institucionit shkencor në lëmitë e shkencave shoqërore dhe humanistike të dhënë nga Ministria për arsim dhe shkencë e Republikës së Maqedonisë (Zgjidhja për punë nr. 30). Instituti është i akredituar të kryej veprimtari të arsimit të lartë në nivel të studimeve master.

Viiti i dytë me radhë, ISSHS shqyrton aktivitete të projekteve në suaza të lëmive të pajtimit, drejtësisë tranzituese dhe depolarizimi i diskursit publik. Në suaza të projektit deri tani janë realizuar më shumë debate, takime konsultative, punëtori dhe ngjarje publike me qëllim që të kuptohet, përkrahet dhe shkaktohet proqesi i depolarizimit në shoqërinë maqedonase. Në aktivitetet të cilat i shqyrtoi deri tani ISSHS morën pjesë më shumë se njëqind parlamentarë, përfaqësues partiak dhe përfaqësues të rinive partiake, eksterë dhe të interesuar në temën (historian, psikologë, gazetarë, politikologë, juristë). Gjithashtu, Instituti ka shpallur shumë analiza dhe studime të politikave në temat e lartëpërmendura.

Në suaza të debatit, fjalimin hyrës do ta mbajë presidenti i Republikës së Maqedonisë Veriore, D-r Stevo Pendarovski. Në panelin do të marin pjesë edhe D-r Trajko Sllaveski, antar i komitetit ekzekutiv i VMRO-DPMNE, Ivana Tufegxhiq, deputete në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë Veriore, dhe Kristijan Kastenja, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor në Senatin e Francës dhe D-r Katerina Kollozova, profesoreshë në Institutin për shkenca shoqërore dhe humanistike në Shkup. Ngjarja do të moderohet nga D-r Gordan Georgiev, udhëheqës i projektit.

Në debatin janë ftuar përfaqësues të sektorit civil, përfaqësues të rinive të partive politike, studentë në vitet e fundit të studimeve politike dhe të drejtësisë, si dhe përfaqësues të bashkësisë diplomatike në RMV dhe përfaqësues të shoqatave ndërkombëtare të cilat punojnë në RMV. Ngjarja është e hapur për media.

Për ata të cilit nuk e flasin gjuhën Maqedonase do të sigurohet përthkim simultan.

Debati do të mbahet në 27 qershor, në orën 11 në hotelin Holidej In (salla Milenium 2).

Projektin që e shqyrton ISSHS është përkrahur nga fondacioni National Endownment for Democracy (NED).

Duke marë parasysh numrin e kufizuar të vendeve në sallë, ju lusim që ta konfirmoni prezentën e juaj në mailin në vijim: : info@isshs.edu.mk apo në telefonin 02 3113059, më vonë deri orën 13.00 e martë 25 qershor.

Покана / Ftesë / Агенда / Agjenda