+389 2 3113 059

Основните чекори на поларизација и популизам / Hapat tehemlore të polarizimit dhe populizmit

Основните чекори на поларизација и популизам / Hapat tehemlore të polarizimit dhe populizmit

Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје со задоволство Ви ја претставува брошурата „Основните чекори на поларизација и популизам“. Документот се надоврзува на истражувањата на ИОХН-С за деполаризацијата и популизмот, што Институтот ги изработува во изминатиот период. Делот посветен на популизмот прави анализа на десниот и лев популизам и ги одредува нивните карактеристики во контекст на нашето општество и има аналитички пристап. Од друга страна, визуелизациите содржат примери од нашиот контекст, реферирајќи на поларизирачките дебати кои беа и се присутни во јавниот дискурс.

Брошурата е дел од проектот „Кон деполаризација на јавниот дискурс во Северна Македонија: Дијалог меѓу спротивставените политички столбови како предуслов за надминување на популистичкиот модел на управување“, поддржан од National Endowment for Democracy (NED).

Брошурата може да ја најдете на линкот подолу.

Основните чекори на поларизација и популизам

***

Instituti për shkenca shoqërore dhe humanistike – Shkup me kënaqësi Ua paraqet broshurën “Hapat themelore të polarizimit dhe populizmit”. Dokumenti ndërlidhet me hulumtimet e ISSHS për depolarizimin dhe populizmin që Instituti i ka përpunuar gjatë periudhës së kaluar. Pjesa e kushtuar populizmit bën një analizë të populizmit të djathtë dhe të majtë dhe i përcakton tiparet e tyre në kontekst të shoqërisë sonë me qasje analitike. Nga ana tjetër, vizuelizimet përmbajnë shembuj të kontekstit tonë duke referuar debatave polarizuese të cilat ishin dhe akoma janë prezente në diskursin publik.

Broshura është pjesë e projektit “Përkah depolarizimit të diskursit publik në Maqedoninë Veriore: Dialogu midis shtyllave të kundërshtuara politike si parakusht për tejkalimin e modelit populist të udhëheqjes”, i përkrahur nga National Endowment for Democracy (NED).

Broshurën mundeni ta gjeni më poshtë në linkun.

Hapat tehemlore të polarizimit dhe populizmit