+389 2 3113 059

Албулена Ибраими / Albulena Ibraimi

Албулена Ибраими / Albulena Ibraimi

Албулена Ибраими, е родена во Куманово, на 18 јули 1988 год. Средно гимназиско образование има завршено во С. У. “Гоце Делчев’’, Куманово. Во 2007 година е запишана на додипломски студии на Државен Универзитет во Тетово, по Правен Факултет. Истите ги има завршено 2010 год. и стекнува стручен назив Baccalaureus of Law. После добиената турска стипендија во 2015 год. е запишана на магистерски студии во Мармара Универзитетот- Истанбул (на француски), и има стекнат научен степен магистер по Јавна администрација по политички и социјални науки, во март 2018. Има завршено кратка неформална школа “Феминистичко образование за сите’’ на македонски јазик, Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје, 2021.

Работела како наставничка по француски јазик во Велес, 2011 и 2012 год. Исто така во Истанбул работела како учителка по англиски јазик за кратко време во 2017.
Во 2021 работи како асистент на Правниот факултет во Meѓународен балкански универзитет.

Албулена, се интересира за филозофијата и феминизмот.

 

Albulena Ibraimi, ka lindur në Kumanovë, më 18.07.1988. Shkollën e mesme e kreu në gjimnaz, “Goce Dellçev”, Kumanovë. Në vitin 2007 regjistrohet në studimet universitare në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Fakulteti Juridik. Ajo morri titullin Baccalaureus i Drejtesise, në vitin 2010. Pas marrjes së bursës turke në 2015. Ajo u regjistrua në një program masteri në Universitetin Marmara – Stamboll (në frëngjisht), dhe mori një diplomë master në Administrim Publik në Shkenca Politike dhe Sociale në mars 2018. Ajo përfundoi një shkollë të shkurtër informale, “Edukimi feminist për të gjithë” në gjuhën maqedonase, Instituti i Shkencave Sociale dhe Humane – Shkup, 2021.

Në vitin 2011 dhe 2012 ka punuar si mësuese e gjuhës frënge në Veles. Ajo gjithashtu punoi si mësuese e anglishtes në Stamboll për një kohë të shkurtër në 2017.
Në vitin 2021 punon si asistente në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik.

Albulena është e interesuar poashtu për filozofinë dhe feminizmin.