+389 2 3113 059

Проф. д-р Викторија Боровска

Проф. д-р Викторија Боровска

Викторија Боровска е програмски директор и виш научен соработник/вонреден професор при Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје. Taa е доктор на социолошки науки. Работела на многу истражувачки проекти од областите на општествените и хуманистички науки. Дел од овие проекти и работни позиции биле: Истражувач на проектот: Независна контекст анализа за 2014-2019; Координатор и истражувач од македонскиот партнер од регионалниот проект: „Религијата во општествата од Западен Балкан“, Истражувач на проектот: Анализа на родовите прашања во програмските концепти и содржини на средствата за јавно информирање и Анализа на начинот на прикажување и претставување на жените и мажите во програмските концепти и содржини; Истражувач и координатор на истражување на јавното мислење за проектот: „Истражување за родова еднаквост во oпштините од Полошкиот регион како дел од прекуграничниот родов меинстриминг“, Истражувач на проектот: „Проектот Скопје 2014 и неговите ефекти врз перцепцијата на граѓаните на Скопје за македонскиот идентитет“; Истражувач на проектот: „Етничка и родова инклузивност во ЛГБТИ движењето во Македонија“; Обучувач на обуките организирани од страна на Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје: „Родовата еднаквост како општествена вредност и креирањето политики за нејзино воведување во праксата на институциите и општеството “,Истражувач во проект од седмата рамковна програма на европска Комисија ФП 7 „Род, миграции и интеркултурни односи (Ge.M.I.C).

Исто така, има искуство во креирање на иструвачки методологии од областа на општествените науки, се служи со

Меѓународни списанија и публикации:

(2019) “Role of Religion in the Western Balkans’ Societies – Survey Report North Macedonia,” Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 39 : Iss. 5 , Article 2. https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/

(2019) “Role of Religion in the Western Balkans’ Societies – Cross-Country comparison and Concluding Remarks,” Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 39 : Iss. 5 , Article 2. https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/

(2018) “Impact of Motherhood on Women’s Identity”, author, ANNUAL of ISPJR, Skopje, http://isppi.ukim.edu.mk/images/963860Annual-2018-prv-broj.pdf

(2015) “Demystification of Maternal Ideologies – Maternal Instinct”, a chapter in Tamara Petrovic-Trifunovic, Sanja Milutinovic Bojanic and Gazela Pudar Drasko (eds.) Mind the Gap (s) Family, Socialization and Gender, University of Belgrade, http://instifdt.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2015/07/Mind-the-Gap.pdf

(2007) „The Challenges of the Interdisciplinary Character of Teaching Gender Studies“, co-autor, Journal:Identities, Skopje
Изготвени студии на применети политики со препораки:

(2017) „Студија за начинот на претставување и прикажување на родот во медиумите во Македонија“, ко-автор, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Скопје https://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/05/ Истражување-родови-2017.pdf

(2016) „Ефикасно собрание, силна демократија: Визија за подобрување на системот на спреги и кочници во Република Македонија“, ко-автор, Скопје http://www.merc.org.mk/Files/Write/00001/Files/policy_framework/MKD/[D4V] Ефикасно-собрание,-силна-демократија-рамка_МК.pdf

(2015)„Состојбата со еднаквоста во одлучувањето и промиција на родовата еднаквост во полошкиот регион“, ко-автор, Акција Здруженска, Скопје http://zdruzenska.org.mk/wp-content/uploads/2015/11/Izvestaj-Sostojba-so-ednakvosta-vo-odlucuvanjeto-Poloski-region-FINAL.pdf

(2014) „Official Language Usage in Municipalities in the former Yugoslav Republic of Macedonia”, ко-автор, ИОХН-С, Скопје

(2013)„Чиј е Александар Велики?: Прашање на кое се потпира проширувањето на ЕУ“, ко-автор, ИОХН-С, Скопје https://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2017/05/Who-owns-Alexander-the-Great-A-Question-Upon-Which-EU-Enlargement-Relies.pdf

 

Email: [email protected]
Телефон/Факс: +389 2 3113 059