+389 2 3113 059

INNOVATION IN EDUCATION: INTERSECTING SCIENCES AND HUMANITIES

ИНОВАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО: ИНТЕРСЕКЦИЈА НА НАУКИТЕ И ХУМАНИСТИКАТА

Во периодот 19-20 ноември 2020, Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје ја организираше онлајн конференцијата во рамките на проектот Еразмус КА2 „Иновација во Образованието: Интерсекција на природните и техничките со општествените и хуманистичките науки “.

Целта на настанот е да го поттикне дијалогот за научните и социо-економски потенцијали на интердисциплинарното образование кое ги поврзува општествените и хуманистичките науки со природните, информатичките науки и технолошкиот развој, пошироко. Еден од проблематичните области со кои проектот се занимава подлабоко е креирање на курикулум во кој хуманистиката хуманистичките науки се во можност да се вклучат во ефикасна соработка на знаење со науката и обратно, давајќи конкретни резултати за: 1) научниот напредок, но исто и 2) овластување на науката компетентно да размислува за своите цели и да произведе корисен „мета-дискурс“ на нејзините цели и принципи. Идеата е во тоа што наодите се применливи за националните, но и европските стратегии за економија, базирана на иновации, фокусирајќи се повеќе на политиките што можат да се развијат за Северна Македонија, како земја која чека на пристап до ЕУ.

Настанот беше прилика да се презентираат и дискутираат четирите наставни модели, развиени во рамки на проектот и партнерите во двете насоки: академска и од аспект на образовни политики. Проектот го спроведува Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје, Универзитетот Утрехт од Холандија и Софискиот Универзитет од Бугарија, поддржани од Еразмус+ програмата, Националната агенција на Северна Македонија.

Institute of Social Sciences and Humanities – Skopje, MK
University of Utrecht, NL
University of Sofia, BG

Erasmus + Multiplier event
Online Conference of the Erasmus KA2 Project
INNOVATION IN EDUCATION: INTERSECTING SCIENCES AND HUMANITIES
19 – 20 November 2020

The scope of the event is to discuss the scientific potential as well as the socio-economic one of building curricula that bring humanities and hard sciences closer together, bridging the disciplinary divide by engaging into problem centered dialogue of scientists and the scholars of the humanities, arts and social sciences. One of the problem areas that the project tackles more closely is the production of curricula in which the humanities are able to engage in effective collaborative build-up of knowledge with the science, and the other way around, yielding concrete results for: a) the scientific advancement, but also 2) empowers science to competently reflect on its goals and produce a useful “meta-discourse” of its goals and principles. The idea is that the findings are applicable for the national and European strategies of innovation based economy, focusing more closely on the policies that could be developed for North Macedonia, an EU accession country.

The multiplier event will be an occasion to present and discuss the four curriculum models the project consortium has developed, as well as to invite discussion from both an academic perspective as well as that of policy making. The project is carried out by the Institute of Social Sciences and Humanities – Skopje, University of Utrecht and University of Sofia, supported by the Erasmus+ program, National Agency of North Macedonia.

Day 1

09.30-10.00 Opening address: Katerina Kolozova, Director of ISSHS and registration

Session 1

10.00-11.00 Key note talk: Yuk Hui, a presentation of the main points of his latest publication Contingency and Recursivity, merging the discourses of computer sciences and philosophy constituting an organic whole

11.00.11.30 Respondent: Iris van der Tuin, Utrecht University

Panel discussion: Q&A

12.00-13.00 Break

13.00-15.00 Session 2 Panel – on project experience and the 4 model curricula intersecting humanities, social sciences, technology and natural sciences: “Disciplinary challenges and translatability of the new academic knowledges into innovation both technological and political” Speakers: Ana Blazeva (ISSHS), Miglena Nikolchina (Sofia University), Kamelija Spassova (Sofia University), Berteke Waaldijk (Utrecht University)

15.00-15.15 Break

15.15-16.30 Session 3

Simulations of how the developed curricula could help both academic and economic advancement, plenary discussion of all participants moderated by Kosta Petrov, Acting Director of the National Fund for Innovation and Technological Development of North Macedonia

Day 2

10.30-11.00 Key note talk – Kosta Petrov, Acting Director of the National Fund for Innovation and Technological Development of North Macedonia.

11.00-11.30 Respondent – Katerina Kolozova and Andrea Kulakov UKIM (TBC)

Plenary discussion: Q & A

12.30-14.00 Break

14.00-16.00 National policy strategy on education

Panel – National policy strategies on innovation based economy and higher education as a “cultural industry”, discussing the case of North Macedonia

Presenters:

Mila Carovska, Minister of Education and Science, keynote speaker;

Lead staff in the project of the three participating higher education institutions.

Ana Blazeva, ISSHS, Moderator

 

You can find the PDF version of the Agenda on the link below:

Agenda – INNOVATION IN EDUCATION: INTERSECTING SCIENCES AND HUMANITIES