+389 2 3113 059
enmk

КОНКУРС за упис на студенти

КОНКУРС за упис на студенти

Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје објавува

КОНКУРС
за академската 2014-2015 година
за упис на студенти на магистерски студии од следниве области:

(1) Родови студии
(2) Студии на културата
(1) Студии на политиките (policy studies), едногодишни и двегодишни

Услови на запишување:
– за едногодишните програми: 4 години додипломски студии (или стекнати 240 кредити според ЕКТС) од областите на општествените и хуманистичките науки. Високиот успех не е услов, иако претставува предност

– за двегодишните програми: 3 години додипломски студии (или стекнати 180 кредити според ЕКТС) од областите на општествените и хуманистичките науки. Високиот успех не е услов, иако претставува предност.

Наставата може да следи на македонски, албански и англиски јазик (зависно од потребите на студентот). Најголемиот дел од изборната и дел од задолжителната литература е достапна и на англиски.

Број на слободни места: најмногу по 15 за секоја од програмите.

Потребни документи:
– Диплома, уверение за завршени студии од прв циклус (4 години или 240 кредити за едногодишните магистерски студии и 3 години или 180 кредити за двегодишните) од областите на општествените и хуманистичките науки или, доколку кандидатката/кандидатот сеуште не дипломирал/а, документ за досега положените испити а дипломата (уверението) ќе ја достави најдоцна до 19 септември 2014.

– Нотарски заверената копија од дипломата/уверението за дипломирање може да се достави дополнително, пред потпишувањето на договорот во септември 2014, а по доставувањето на електронската копија во случај на електронско аплицирање

– Пополнета пријава која може да се преземе од интернет страницата на Институтот: http://isshs.edu.mk

– Лична биографија (CV).

Уписниот рок трае до 19 септември 2014. Пријавите со придружните документи можат да се достават по пошта на адресата на Институтот (ул. „20 октомври“ бр. 8, 2 кат, 1000 Скопје) или електронски на info@isshs.edu.mk. Интернет страницата на Институтот е на следнава адреса: www.isshs.edu.mk

Директорка на Институтот за општествени и хуманистички науки и одговорно лице за постдипломските програми: Проф. д-р Катерина Колозова katerina.kolozova@isshs.edu.mk

Програмски директор: Доцент д-р Артан Садику artan.sadiku@isshs.edu.mk

Контакт лица: Ристо Алексовски , Доц. д-р Викторија Боровска info@isshs.edu.mk
Тел.: +389 2 31 13 059

Leave a Reply