+389 2 3113 059
enmk

Повик за учесници | Thirje për pjesëmarje

Повик за учесници | Thirje për pjesëmarje

„Муниципалистичко организирање и левичарски решенија на животната средина“

Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје во соработка со фондацијата Rosa Luxemburg Stiftung Ви ја претставуваат Школата за политика и критика 2019 и Ве покануваат да ја поднесете вашата пријава за учество.

Идејата за школата е поттикната од појавата на голем број локални иницијативи во државава чие залагање се однесува на справување со конкретни и практични проблеми поврзани со:
• загадувањето на воздухот и животната средина,
• зголемениот број на диви депонии коишто ги зголемуваат опструкциите на квалитетен живот,
• отворањето на рудниците во Југозападниот регион чие функционирање ќе биде катастрофално по животната средина на жителите од тој крај
• потфрлањето на локалните власти во насока на решавање на проблемите преку институционални механизми чија спроведливост наидува на долги лавиринтски и бирократски процеси

Ова се само дел од причините коишто поттикнуваат на организирање школа од овој вид. Решавањето на проблемите со локален карактер преку институционалните механизми кои наидуваат на постојани опструкции отвора и друга можност. Тоа е самоорганизирачката култура со хоризонтална структура која ги надминува формалните патишта на институционалниот лавиринт. Воедно ја презема и иницијативноста во свои раце, решавајќи ги проблемите со кои се соочуваат граѓаните во својата непосредна околина.

Оттука, проблемите со кои ќе се занимава оваа школа ќе целат на решенија на две нивоа: 1) самоорганизирање помеѓу граѓаните на локално/општинско ниво; и 2) пракси на соработка помеѓу општините и граѓаните кои би довеле до одржливи пракси на од долу-нагоре муниципализам и социјална екологија. Важно е да се нагласи дека мисија на Школата е на спонтано појавените движења да им понуди некаква политичко-теориска рамка и продлабочено знаење што би можеле да ја збогатат нивната мисија и стратегија на дејствување.

На школата ќе можат да се чујат и теориски пристапи блиски до филозофијата на дејствување на овие движења и иницијативи кои доаѓаат од Југоисточна Европа. Социјалистичката и либертаријанска мисла е водечкиот теориски мотив кој во релација со урбанистичките и муниципалистичките (општинските) компоненти креираат синтези на знаења и истите ќе понудат нови политички концепти кои ќе бидат релевантни и инспиративни во натамошните нивни активности.

Градењето на регионална платформа за меѓуиницијативна соработка и вмрежување на левичари-активисти од државата и регионот претставува една од основните цели на оваа школа. Преку семинарите коишто ги нуди ќе може да се воспостават и теориски, но и активистички и искуствени размени. На таков начин, подобрувањето на меѓуиницијативните соработки ќе добие и поформален карактер. Искуствата ќе бидат раскажани од лица коишто имаат своевидно учество во иницијативите од коишто доаѓаат. И на крај, школата претставува можност за создавање на нови политички стратегии.

Школата ќе се одржи од 13-15 септември 2019 во Скопје во организација на Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје.

Доколку сакате да се пријавите за учество во Школата за политика и критика треба да ги пратите следниве податоци на info@isshs.edu.mk :
Име и презиме:
Краток опис (3 реда) за мотивацијата за учество во школата:
Кратка лична биографија: образование, возраст, професија, активистичко учество и активистичко-интелектуални интереси, проекти на кои сте работеле за кои сметате дека најдобро ве опишуваат.

Контакт тел. и е-маил: +389 2 3113 059; +389 70 339 446 и info@isshs.edu.mk , mariglen.demiri@isshs.edu.mk

Рокот за праќање на апликацијата е: 02 август 2019.

Престојот, транспортот и исхраната на учесниците на Школата ќе биде обезбеден од страна на Институтот со поддршка на Фондацијата Роза Луксембург-Југоисточна Европа. Напоменуваме дека учеството, како и материјалите за Школата за политика и критика се бесплатни за сите учесници.

АГЕНДА

———————-

“Ogranizimi municipalist dhe zgjidhjet majtiste të mjedisit jetësor”

Instituti për shkenca shoqërore dhe humanistike – Shkup në bashkëpunim me fondacionin Rosa Luxemburg Stiftung Ua paraqet Shkollën për politikë dhe kritikë 2019 dhe Ju fton ta dërgoni aplikimin tuaj për pjesëmarje

Idea për shkollën është inkurajuar nga paraqitja e iniciativave të shumta lokale në vend ku përpjekjet e tyre kanë të bëjnë me ballafaqimin me problemet konkrete dhe praktike të lidhur me:
• Ndotjen e ajrit dhe mjedisit jetësor,
• Numri i zmadhuar i deponive të egra të cilat i zmadhojnë obstukcionet të cilësisë jetësore,
• Hapja e minierave në rajonin e juglindjes dhe katastrofat të cilat do ti shkaktojnë mbi jetën e popullatës të këtij rajoni,
• Dështimi i qeverisjeve lokale në aspektin e zgjidhjes së problemeve përmes mekanizmave institucionale zbatueshmëria e së cilave has në labirinte të gjata dhe proqese burokratike

Këto janë vetëm disa nga arsyet të cilat inkurajojnë organizmin e një shkolle të këtillë. Zgjidhja e problemeve me karakter lokal përmes mekanizmave institucional të cilat hasin në opstrukcione të vazhdueshme hap edhe një munësi tjetër. Kjo mundësi është kultura vetëorganizuese me strukturë horizontale e cila i tejkalon metodat formale të labirintit institucional. Njëkohësisht, e mer iniciativën në duart e sajë duke i zgjedhur problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët drejtëpërdrejtë në rrethinën e tyre.

Prandaj, problemet me të cilat meret kjo shkollë do të adresojnë zgjidhje në dy nivele: 1) vetëorganizimin e qytetarëve në nivel lokal/komunal; dhe 2) praktika të bashkëpunimit midis komunave dhe qytetarëve të cilat do të sjellin deri në praktika të qëndrueshme poshtë-lartë (bottom-up) municipalizëm dhe ekologji sociale. Është me rëndësi që të theksohet se misioni i Shkollës është që lëvizjeve të cilat janë paraqitur në mënyrë spontane tu ofrojë kornizë politiko-teorike dhe dituri të thellësishme që do tua pasurojë misionin e tyre dhe strategjinë e veprimit.

Në shkollën do të ndëgjohen qasje teorike afër filozofisë së veprimit së tyre dhe iniciativa të cilat vinë nga Europa Juglindore. Mendimi socijalist dhe libertarijan është motivi kryesor udhëheqës i cili në relacion me komponentat urbanistike dhe municipalistike (komunale) krijojnë sinteza të diturisë dhe të njejtat do të ofrojnë koncepte të reja politike të cilat do të jenë relevante dhe frymëzuese në aktivitet e tyre të mëtutjeshme.

Ndërtimi i platformës regjionale për bashkëpunim ndëriniciativ dhe rrjetëzimi i aktivistëve majtist nga vendi dhe regjioni paraqet një ndër qëllimet themelore të kësaj shkolle. Përmes seminareve të cilat i ofron do të mundet të themelohen shkëmbime teorike dhe aktivistike. Në këtë mënyrë, përmirësimi i bashkëpunimeve ndëriniative do të marë karakter formal. Eksperiencat të cilat do rrëfehen nga persona të cilat kanë pjesëmarje në iniciativat nga të cilat vinë. Në fund, shkolla paraqet mundësi për krijimin e politikave dhe strategjive të rea.

Shkolla do të mbahet në 13-15 shtatorit 2019 në Shkup në organizim të Institutit për shkenca shoqërore dhe humanistike – Shkup.

Në qoftë se doni të paraqiteni për pesëmarje në Shkollën për politikë dhe kritikë duhet ti dërgoni të dhënat vijuese në info@isshs.edu.mk :
Emri dhe mbiemri:
Përshkrim i shkurtër (3 fjali) si motivacion për pjesëmarjen në shkollën:
Biografi e shkurtër personale: arsim, moshë, profesion, pjesëmarje aktive dhe interesa aktivistiko-intelektuale, projekte në të cilat keni punuar për të cilat mendoni se më së miri ju përshkruajnë.
Tel. kontakt dhe e-mail: +389 2 3113 059; +389 70 339 446 dhe info@isshs.edu.mk , mariglen.demiri@isshs.edu.mk

Afati për dërgimin e aplikacionin është: 02 gusht 2019.

Qëndrimi, transporti dhe ushqimi për pjesëmarësit e Shkollës do të jenë të organizuara nga ana e Institutit me përkrahje nga Fondacioni Roza Luksemburg – Europa juglindore. Theksojmë se pjesëmarja dhe materialet për Shkollën për politikë dhe kritikë janë falas për të gjithë pjesëmarësit.

AGJENDA