+389 2 3113 059

THIRRJE PËR REGJISTRIM TË SHKOLLËS JOFORMALE “ARSIMI FEMINIST PËR TË GJITHË”

Instituti i Shkencave Sociale dhe Humane, Shkup ka kënaqësinë të shpallë thirrjen për pjesëmarrës në shkollën joformale “Edukimi feminist për të gjithë” e cila do të mbahet nga tetori deri në dhjetor 2022. Këtë vit fokus i veçantë është te të rinjtë dhe njohja e tyre me marrëdhënien thelbësore midis feminizmit, studimeve gjinore dhe teorisë dhe lëvizjes LGBTI +. Tema mbizotëruese ose qasja metodologjike është feminizmi ndërsektorial

Shkolla mbështetet nga Fondacioni Kvinna till Kvinna. Instituti, në kuadër të veprimtarisë së tij mësimore, kryen studime master në gjini, dhe qëllimi i kësaj shkolle është që temën dhe njohuritë në atë fushë t’i afrojë popullatës më të madhe dhe aktivistëve potencial – qasja është e tillë që ofron mësim të kuptueshëm për gratë nga zonat rurale, mjediset dhe grupet e tjera demografikisht të pafavorizuara. Pas përfundimit të shkollës, instituti do të lëshojë një certifikatë me vlerë të llogaritur në kredite ECTS që do t’u shërbente atyre që studiojnë ose marrin pjesë në programet e të mësuarit gjatë gjithë jetës.

Instituti inkurajon veçanërisht gratë dhe vajzat e reja, personat e etnive të ndryshme, gjinive, llojeve të ndryshme të aftësisë së kufizuar, vendbanimeve të ndryshme si dhe personat me status të ndryshëm ekonomik, të cilët janë të interesuar për këtë temë, pavarësisht nga arsimimi ose përvoja e tyre e mëparshme në fushë për të aplikuar për pjesëmarrje në shkollë.

Ligjëratat do të jenë online dhe do të fillojnë në ora 18:30 në ditët e gjysmës së dytë të javës së punës. Kurrikula e detajuar do të publikohet në shtator të vitit 2022. Më parë do të mbahen dy ligjërata publike fizike në rajonin e Pollogut dhe në rajonin rural të rajonit të Shkupit.

Aplikacionin mund ta plotësoni në linkun e mëposhtëm. Nëse keni pyetje shtesë, ju lutemi na kontaktoni në adresat e mëposhtme të e-mail: [email protected] dhe [email protected]